วันที่ประกาศหัวข้อ
26 พฤษภาคม 2566จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาส่งสัญญาณวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พฤษภาคม 2566ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พฤษภาคม 2566ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พฤษภาคม 2566ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด เอ ๓ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พฤษภาคม 2566ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมัึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล๋็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง