วันที่ประกาศหัวข้อ
21 มิถุนายน 2567จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิถุนายน 2567จ้างจ้างเหมาซ่อมป้ายทางเข้าอบต. ๐.๘๕x๑.๗๖ เมตร 2 ด้าน ทาสีพื้นสีน้ำมันสีน้ำเงินและเสาทาสีบรอนซ์เงิน ตัวอักษรสีขาวสะท้องแสง 3 M จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิถุนายน 2567จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน ๗ ชุด (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิถุนายน 2567จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรอง หมู่ ๒ จำนวน ๑ ชุด พร้อมค่าดำเนินการล้างถังกรองและเปลี่ยนสากรอง จำนวน ๑ งาน บริเวณข้างโรงเรียนบ้านบางเตย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิถุนายน 2567จ้างจ้างเหมาผูกผ้าประดับอาคารที่ทำำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย และงานผูกผ้าประดับโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๑ ตำบลบางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ กรณีมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานของรัฐครอบครองหรือทำประโยชน์
การให้บริการ SMS Notification สำหรับเช็คสั่งจ่ายนิติบุคคล
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566
แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง