วันที่ประกาศหัวข้อ
20 กันยายน 2566จ้างโครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเก็บวัชพืชในคลองและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตัดต้นไม้ริมคลองพร้อมขนทิ้งระยะทาง 860 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความหนาของวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 774 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณของ อบต.บางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กันยายน 2566ซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2566จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและย้ายกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน บริเวณภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2566จ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กันยายน 2566จ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ