วันที่ประกาศหัวข้อ
27 กุมภาพันธ์ 2567จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน ๘๙ คนๆ ละ ๕๐.-บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ จำนวน ๘๙ คนๆ ละ ๓๕.-บาท ตามโครงการกินกอด เล่นเล่า นอนเฝ้า ดูฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง อบต.บางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2567จ้างจ้างเหมาก่อสร้างเสริมคอสะพาน หมู่ ๓ ถึงหมู่ ๗ จำนวน ๑๑ สะพาน ตำบลบางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปแบบเทปกาว ไซส์ M / L และแผ่นรองซับการขับถ่าย ภายใต้โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมและแผ่นรองซับการขับถ่ายสำหรับผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (จำนวน 25 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2567จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-6150 นครปฐม จำนวน 8 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์