วันที่ประกาศหัวข้อ
22 พฤศจิกายน 2566จ้างจ้างเหมาซ่อมและปรับปรุงระบบโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2566ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2566ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบางเตย ชนิดพาสเจอร์ไรซ์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567 จำนวนเด็กนักเรียน 174 คน จำนวน 78 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง ชนิดพาสเจอร์ไรซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - วันที่ 27 มีนาคม 2567 จำนวนเด็กนักเรียน 40 คน จำนวน 78 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ