มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

Displaying 1-2 of 2 results.
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล