นโยบายและแผน

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

เรื่อง   นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

------------------------

 

เรียน  ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยผู้ทรงเกียรติ

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และกรณีเลือกตั้งใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เขตเลือกตั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

กระผมนายวิทยา  ชิวค้า ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำตำบลบางเตย เลือกให้มาดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อีกสมัย เพื่อเป็นผู้นำในการบริหารการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์และความผาสุกของประชาชน นั้น

กระผมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะพัฒนาตำบลบางเตยในด้านต่าง ๆ เพื่อนำพาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “บางเตยก้าวไกล บริหารโปร่งใส ใส่ใจชุมชน มุ่งมั่นพัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาล ประสานงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความผาสุกและยั่งยืน โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก

กระผมได้จัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนา โดยสานต่อนโยบายเดิมและเพิ่มเติมนโยบายใหม่ ซึ่งจะได้แถลงนโยบาย ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      บางเตยในครั้งนี้ ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย กระผมได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน ผมขอนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนา โดยขอนำเสนอเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้

นโยบายเร่งด่วน

1.บูรณาการ การทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะ และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

3.ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมา รวมถึงการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพาณิชย์ได้โดยสะดวกรวดเร็วขึ้น

4.ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในตำบล เพื่อลดอุบัติเหตุ และป้องกันปัญหาอาชญากรรม เสริมความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นโยบายหลัก

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวก สบาย ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยอย่างเท่าเทียมกัน ประกอบด้วย 

1.1 สานต่อโครงการก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคม ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางสัญจร การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม

 1.2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค หรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

  1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นนโยบายที่มีความสำคัญ เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย มีสังคมแบบกึ่งเมือง กึ่งชนบทเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ทำการเกษตร จึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศน์ เน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

2.1 ส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงามสะอาด น่ามอง และน่าอยู่

2.2 รณรงค์การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ เพื่อเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

3. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุขของประชาชน
                    เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพอนามัยแข็งแรง ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

3.1 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัยให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี และสานต่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

3.2 สนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน

3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการให้กับเด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนในตำบลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย ให้เพียงพอกับความต้องการขอประชาชน

3.4 สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล

3.5 สนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย และยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมทุกมิติ

4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  

เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ ทั้งภายในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

4.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและน่าอยู่

4.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

5. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
                   เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย  ดังนี้

5.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยการประสานแนว นโยบายและงบประมาณของรัฐบาลในการพัฒนาตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.2 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วนในทุกระดับ

5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาอย่างมีระบบและยั่งยืน

5.4 นำหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

5.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย  ด้านการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

5.6 มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน

5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ”

การบริหารงานตามนโยบายที่กระผม นายวิทยา  ชิวค้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ได้แถลงมา ดังกล่าวข้างต้นจะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากพี่น้องประชาชน ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยทุกท่าน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุนจากทุกท่าน ในการที่จะพัฒนา ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน

ดังนั้น ในระยะเวลา 4 ปี ต่อไปนี้ กระผม พร้อมทีมงานบริหาร จะเป็นผู้ประสาน เพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่กระผมได้กล่าวมา เพื่อพัฒนาตำบลบางเตยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไป  ขอบคุณครับ