วันที่ประกาศหัวข้อ
24 พฤษภาคม 2567จ้าง จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาธารณะในพื้นที่ ม.๒ ตำบลบางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2567ซื้อจัดซื้อชุดสัญญาณไฟจราจรกระพริบเตือน พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖ ชุด (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2567ซื้อจัดซื้อชุดสัญญาณไฟจราจรกระพริบเตือน พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖ ชุด (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ฯ
แจ้งแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)
ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง