ข่าวการเงิน

 ประเภท :  25 มกราคม 2567 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 24 ตุลาคม 2566 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 ตุลาคม 2566 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 มีนาคม 2566 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 15 ธันวาคม 2564 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564