ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 3 มีนาคม 2566 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม รอบ 6 เดือน ปี 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 15 ธันวาคม 2564 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 16 เมษายน 2564 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 เมษายน 2563 รายงานจ่ายเงินเดือน มีนาคม พ.ศ.2563