การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-3 of 3 results.
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.บางเตย ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะประจำปี 2565
กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างรักษาวินัย
กิจกรรมแสดงออกถึงสัญญาลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต