ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 354
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2567
จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปร้บอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า จำนวน ๗ ชุดและเติมน้ำยา R๒๒ จำนวน ๑ ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลความเรียบร้อยอาคาร และบริเวณโดยรอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๖ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาริมคลองผีเสื้อ หมู่ที่ 7 โดยใช้ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว PE100 PN10 ระยะทางความยาว 340 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อร่วมครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2567
จ้างจ้างเหมาย้ายตู้คอนโทลซัมเมิส ๓ เฟส จำนวน ๔ รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางเตย ซอย ๓/๒ หมู่ ๒ (กลางนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2567
จ้างจ้างเหมาซ๋อมรถยนต์ กท ๘๒๑๕ นฐ จำนวน ๓๓ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาริมคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว PE100 PN10 ระยะทางความยาว240 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อร่วมครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
จ้างจ้างเหมาดำเนินการจดมาตรวัดน้ำพร้อมตรวจสอบมาตรน้ำเพื่อให้ใช้งานได้ และจัดส่งใบแจ้งนี้ค่าน้ำประปา จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าขยะพร้อมติดตามทวงถามในพื้นที่ หมู่ที่3,4,5,6,7 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 (6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2567
จ้างจ้างเหมาดำเนินการจดมาตรวัดน้ำพร้อมตรวจสอบมาตรน้ำเพื่อให้ใช้งานได้ และจัดส่งใบแจ้งนี้ค่าน้ำประปา จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าขยะพร้อมติดตามทวงถามในพื้นที่ หมู่ที่2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 (6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2567