มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-4 of 4 results.
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565
บันทึกรายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายคุณธรรมจริยธรรม และตวามโปร่งใสปราศจากการทุจริต