การประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้องบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักนำเสียในอาคาร

2 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... โดยมีวัตถุประสงค์ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

                   ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.bangtoei-sao.go.th (E-Service หัวข้อ ช่องรับฟังความคิดเห็น  ของประชาชน) ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖