ประกาศ เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพน้กงานเจ้าหน้าที่

21 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง