พรบ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

 ประเภท : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง