วันที่ประกาศหัวข้อ
21 มีนาคม 2566จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0043และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0049 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2566จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 89-2800 นครปฐม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2566ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย กองคลัง (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2566ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีนาคม 2566ซื้อจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 65 ใบ / ถุงดำขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 10 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง