ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2563

31 สิงหาคม 2563
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ขยายระเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2563  ไปจนถึงภายในเดือนตุลาคม  2563  โดยการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562