ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

4 มกราคม 2561
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หากยื่นแบบเกินกำหนดมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
2.ภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1) ภายในวันที่  31 มีนาคม 2561 หากยื่นแบบเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
3.ภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีภายในวันที่  30  เมษายน  2561   หากเกินกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี
4.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุภายใน 15 วัน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของอัตราค่าธรรมเนียม
5.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายและสะสมอาหาร ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุภายใน 15 วัน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของอัตราค่าธรรมเนียม
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!