ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2560

13 ธันวาคม 2559
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2560 หากยื่นแบบเกินกำหนดมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

2.ภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1) ภายในวันที่  31  มีนาคม  2560  หากยื่นแบบเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี

3.ภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีภายในวันที่  30  เมษายน  2560  หากเกินกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี

4.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุภายใน 15 วัน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของอัตราค่าธรรมเนียม

5.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายและสะสมอาหาร ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุภายใน 15 วัน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของอัตราค่าธรรมเนียม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!