โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างและปนเปื้อนในผัก-ผลไม้

20 สิงหาคม 2558
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลบางเตยได้จัดโครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างและปนเปื้อนในผัก-ผลไม้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!