ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2559

15 ธันวาคม 2558
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

-  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กำหนดยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่วันที่  1 มกราคม - 28  กุมภาพันธ์  2559

-  ภาษีป้าย  กำหนดยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่วันที่  1  มกราคม - 31  มีนาคม  2559

-  ภาษีบำรุงท้องที่กำหนดยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559 และชำระภาษีได้ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2559

-  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สามารถยื่นคำขอรับใบใบอนุญาตได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเปิดกิจการใหม่ และขอต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!